Seřízení matric přebíjecího lisu

Před vlastní prací na přebíjecím lisu musíme nejprve nainstalovat a seřídit matrice.

U jednooperačního lisu , kde jsme nuceni matrice během postupující práce měnit (vždy děláme určitou operaci na větší dávce nábojnic), musíme dbát na to, abychom měli matrice nastaveny pokud možno vždy stejně. Především usazení střely a zaškrcení by mělo probíhat v jednom cyklu na větším počtu nábojů, zajistíme tím vyrovnanou kvalitu (v tomto případě spíš stejnost) alespoň v dané dávce munice.

Některé matrice (např. RCBS) jsou opatřeny v aretační matici aretačním šroubkem – červíkem. To nám velmi usnadní práci, protože stačí zaaretovanou matrici prostě našroubovat do desky lisu a přiměřeně dotáhnout. Matrice LEE bohužel používají zajištění pomocí “O” kroužku. To je sice účinné proti povolení matrice, ale musíme dávat velký pozor na její vlastní usazení, aretační matice není proti pootočení nijak účinně zajištěna.

Zabývejme se nastavením matric klasického setu pro pistolové/revolverové ráže.

K seřizování používejte klasické montážní klíče, nikoliv kleště. Obzvláště matrice LEE se snadno “ožvejkají”.

 

Tuto matrici seřídíme následujícím způsobem:

Aretační matici vyšroubujeme až nahoru. Pak při na doraz zvednutém držáku nábojnic (páka lisu dole) našroubujeme matrici do lisu téměř na těsno k držáku. Mezera mezi matricí a držákem nábojnic by měla být tak na tloušťku papíru – prostě uzoučké světélko.Pak dotáhneme aretační matici a zajistíme ji červíkem (v případě matrice LEE pouze dotáhneme přes “O” kroužek). Páku lisu vrátíme zpět nahoru a seřídíme vypichovací jehlu. U nových matric bývá již instalována , ale přesto doporučuji její seřízení na minimální možnou délku – tedy kdy ještě spolehlivě vypíchne zápalku. To snadno zjistíme prostou kalibrací nábojnice a vypíchnutím zápalky. Příliš dlouhá jehla by se mohla snadno ohnout nebo zlomit, zvlášť pokud se nám připlete nábojnice se zápalkou berdan.

 

Tato matrice má za úkol roztáhnout krček nábojnice tak, aby šlo dobře usadit střelu. Roztáhnutí stačí pouze malé, aby se na těsno střela vešla – čím méně budeme krček nábojnice namáhat, tím déle vydrží. Vezmeme nábojnici a vložíme ji do držáku. Páku lisu stáhneme dolů a na doraz k nábojnici našroubujeme matrici (opět musíme aretační matici poněkud vyšroubovat nahoru). Páku vrátíme a matrici pootočíme ještě asi o 1/2 otáčky. To by mělo stačit. Dotáhneme aretační maticí. Pak znovu vezmeme za páku a roztáhneme krček nábojnice a zkontrolujeme , zda je to OK. Opět zdůrazňji, že méně znamená více.

U víceoperačního lisu bychom do další díry měli umístit prachovač. Lisy a matrice LEE používají systém prachování skrz roztahovací matrici.

 

Opět vyšroubujeme aretační matici skoro až nahoru (záleží na výrobci, některé matrice jsou delší). Částečně osadíme matrici a povyšroubujeme šroub, který zatlačuje kuli do nábojnice. Do držáku umístíme nábojnici s roztaženým krčkem , usadíme kuli a stáhneme páku lisu dolů. Matrici došroubujeme na doraz k nábojnici, pokud narazíme předčasně na zatlačovací šroub, tak ho víc vyšroubujeme.

1. V případě, že máme žehlící matrici, tak provedeme dotažení matrice na nábojnici na těsno jen rukou (možná snad ještě o 1/4 otáčky při uvolněné páce lisu) – nepotřebujeme příliš škrtit. (Pokud žehličku nemáme – viz postup ad 2.) Pak dotáhneme zatlačovací šroub na doraz ke střele. Uvolníme páku lisu – vrátíme ji nahoru – a zatlačovací šroub postupně utahujeme až bude vsazení střely odpovídat požadované celkové délce náboje. Pochopitelně to děláme po cca 1/2 otáčkách – vždy zalisujeme střelu o něco hlouběji - až se takto postupně dostaneme na správnou délku náboje. Pak dotáhneme aretační matice (matrice a zatlačovacího šroubu) .

2. Pokud nevlastníme nebo nepoužíváme žehličku, tak po uvolnění páky lisu pootočíme matricí o cca 1/2 otáčky a seřídíme dle výše popsaného způsobu zatlačovací šroub. Při jeho seřizování zároveň kontrolujeme zaškrcení nábojnice.

 

Častou chybou je přílišné zaškrcení nábojnice při usazování střely. Projeví se to především u olověných střel nahrnutím olova u krčku a vzniku olověného kroužku.

 

Žehlící matrici seřídíme jako kombinaci kalibrační a usazovací matrice. Po uvolnění aretační matice ji zašroubujeme při zvednutém držáku (bez náboje) téměř až na doraz k držáku do desky lisu. Mezera opět na tenké světýlko ala papírek. Zajistíme aretační maticí. Pak povyšroubujeme krimpovací šroub, který tlačí na zaškrcovací kroužek. Vložíme náboj do držáku a vtlačíme ho pohybem páky do matrice. V této poloze dotáhneme krimpovací šroub na doraz k náboji. Vrátíme páku lisu nahoru a krimpovacím šroubem pootočíme ještě o 1/2 až 3/4 otáčky. To by mělo stačit. Znovu vtlačíme náboj do lisu a zkontrolujeme zaškrcení nábojnice, nemělo by příliš deformovat okraj krčku.

Tím jsou matrice seřízeny. U jednooperačního lisu dáváme pozor při jejich výměně na zachování polohy aretační matice – u matic zajištěných červíkem to není problém.

Seřízené matrice přestavujeme pouze tehdy, když je to nutné (např. jiná střela). Zachováním stejného usazení střely a stejného škrcení dosáhneme vyrovnané kvality střeliva – ovlivňujeme tím velikost spalovacího prostoru pod střelou a nárůst tlaků v nábojnici.